Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Kiinteistöpalvelut Cosci-tuning Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Kiinteistöpalvelut Cosci-tuning Oy (Y-tunnus: 1083428-7) Levytie 6 C
00880 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Mika Koski
puhelin: 09 3215952
sähköposti: laskutus@coscituning.com

REKISTERIN NIMI

Kiinteistöpalvelut Cosci-tuning Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään tuotettaessa kiinteistöpalveluja yritys- ja yksityisasiakkaalle. Tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, palveluiden tuottaminen, asiakkaiden tilausten laskutus, maksujen valvonta, maksujen perintä, asiakassuhteidenja liiketoiminnan kehittäminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteröidyt ryhmät ovat yritys- ja yksityisasiakkaat. Tallennettuja tietoja ovat:
– yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– perustiedot, kuten syntymäaika/henkilötunnus
– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot,

asiakaspalautteet, yhteydenotot ja peruuttamista koskeva tieto
– mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteen/sopimussuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakas/sopimussuhteen jatkuessa. Tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, kotisivujen kautta tehdyistä vian ilmoituksista, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja voidaan lisäksi kerätä rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Tietoja voidaan luovuttaa kiinteistöjen isännöitsijöille tai muille kolmansille osapuolille kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, perintätoimet tai voimassa oleva sopimus estä tietojen poistamista.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

1. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon pääsy on ainoastaan henkilöstöllä.

2. ATK:lla käsiteltävä aineisto

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Järjestelmään on pääsy vain niillä yrityksen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin rekisteriä käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölleosoitteeseen Cosci-tuning Oy, Levytie 6c, 00880 Helsinki.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Kiinteistöpalvelut Cosci-tuning Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Kiinteistöpalvelut Cosci-tuning Oy (Y-tunnus: 1083428-7) Levytie 6 C
00880 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Mika Koski
puhelin: 09 3215952
sähköposti: laskutus@coscituning.com

REKISTERIN NIMI

Kiinteistöpalvelut Cosci-tuning Oy:n asukasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään kiinteistöjen asukasrekistereitä ylläpidettäessä. Asukasrekisterin pitäminen perustuu henkilötietolaissa säädettyyn yhteysvaatimukseen ja asukassuhteeseen, sekä asukassuhteesta johtuvien tehtävien hoitamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteröidyt ryhmät ovat kiinteistöjen asukkaita. Tallennettuja tietoja ovat: nimi, syntymäaika/henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sisään-ja ulosmuuttopäivämäärä, saunavuoro, autopaikka, tilatut työt/yhteydenotot ja mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asukkailta ja isännöitsijöiltä vastaanotetaan muuttoilmoituksia, joiden perusteella asukasrekisteriin tehdään muutoksia.

TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kiinteistöjen isännöitsijöille, tai muille kolmansille osapuolille kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

1. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon pääsy on ainoastaan henkilöstöllä.

2. ATK:lla käsiteltävä aineisto

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Järjestelmään on pääsy vain niillä yrityksen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin rekisteriä käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen Cosci-tuning Oy, Levytie 6c, 00880 Helsinki.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html